Regulamin konkursów


Regulamin konkursów organizowanych na stronie www.cdaction.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy organizowane na stronie internetowej www.cdaction.pl (zwane dalej “Konkursem” lub “Konkursami”) o ile dany konkurs nie posiada własnego, odrębnego regulaminu.

2. Konkursy nie są grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

3. Konkursy odbywają się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

4. Organizatorem Konkursów jest spółka Gaming Tech Esports Media SA z siedzibą przy ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk o numerze KRS, 0000853098, REGON 386702214 i NIP 5833403291.

5. Czas trwania Konkursów podany jest w newsie zawierającym opis zasad konkursowych.

6. Regulamin Konkursów dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.cdaction.pl

7. Konkursy organizowane są na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH I ICH ZASADY

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora i Partnera konkursu lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

b. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Komisję Konkursową Organizatora (dalej „Komisja konkursowa") spośród wszystkich zgłoszeń od 1 (słownie: jednego) Uczestnika (zwanego dalej „Laureatem") do kilku (liczba zwycięzców określona jest w zasadach konkretnego Konkursu) Uczestników, których zgłoszenie (zwane dalej „Materiałem") zostanie uznane za najciekawsze.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest napisanie odpowiedniego komentarza zgłoszeniowego pod newsem i/lub wpisem na oficjalnych kanałach social media CD-Action*, zawierającym zasady Konkursu lub przesłanie przez Użytkownika e-maila zgłoszeniowego na adres Organizatora: konkurs@cdaction.pl wraz z Materiałem.

(*) w zależności od formuły konkursu.

4. Każdy Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie. W przypadku większej ich liczby, pod uwagę będzie brane jedynie pierwsze z nich.

5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Użytkownik posługuje się przy zgłoszeniach multikontami, zostaje on automatycznie zdyskwalifikowany.

6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w niniejszym Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

7. Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków wskazanych powyżej lub naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu, powoduje automatyczną dyskwalifikację Uczestnika z udziału w Konkursie i traktowane równoznacznie jakby nie zgłaszał w nim udziału.

8. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

(i) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

(ii) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

(iii) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

(iv) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

(v) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

b. udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

c. udziela zgody na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora Materiału zarówno w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych, na profilach społecznościowych i w materiałach on-line oraz dystrybucję w materiałach prasowych oraz w newsletterach,

d. udziela zgody na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,

e. jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

f. przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

g. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, która uniemożliwiłaby zgłoszenie Materiału do Konkursu,

h. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału.


III. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.

2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy prześlą swoje Materiały do daty określonej w zasadach Konkursu, zostaną wpisani na listę konkursową. 

3. Laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

4. Nagrody, o których mowa w zasadach Konkursu (podanych w newsie na stronie WWW) zostaną przyznana) Uczestnikom, których praca zdaniem Komisji była najciekawsza. 

5. Laureaci Konkursu o wygranej zostaną poinformowani poprzez email wysłany na adres, z którego napłynęło zgłoszenie.


IV. NAGRODA

1. Nagrody w Konkursie podane są w newsie zawierającym jego zasady.

2. Organizator nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestników związanych z przystąpieniem do Konkursu lub kosztów przejazdów związanych z osobistym odebraniem nagród. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora (na jego koszt) na wskazany przez Laureata adres.

3. Nagrody konkursowe wysyłane są przez Organizatora wyłącznie na adres znajdujący się na terytorium Polski.

4. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

5. Aby otrzymać nagrodę Laureat musi w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przesłać na adres mailowy Organizatora: konkurs@cdaction.pl maila zwierajacego nastepujace informacje:

a. imię i nazwisko,
b. adres korespondencyjny w Polsce,
c. numer telefonu,
d. oświadczenie o posiadaniu pełni praw materialnych i autorskich do przesłanego Materiału (o ile jest wymagane w zasadach Konkursu).

6. Dane Laureata muszą być wysłanego z tego samego adresu mailowego co Materiał.

7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem celem odebrania nagrody w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu, nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową, a Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

8. Laureat, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.


V. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w terminie 21 dni od dnia opublikowania listy Laureatów w formie pisemnej bezpośrednio na adres email konkurs@cdaction.pl.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu rozpatrzeniu reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pośrednictwem poczty, na adres podany przez Uczestnika, składającego w reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.


VI. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursów w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator tj. Gaming Tech Esports Media SA z siedzibą przy ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk o numerze KRS 0000853098, REGON 386702214 i NIP 5833403291.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, publikacji listy Laureatów oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie maila na adres Organizatora: konkurs@cdaction.pl.

4. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia RODO.


VII. PODATEK DOCHODOWY

1. Nagroda otrzymana przez Uczestnika Konkursu stanowi dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof").

2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy).

3. W przypadku, gdy wartość nagród, o których mowa w 3 ust. 1 przekroczy kwotę wskazaną w ust. 2 obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. W ramach korespondencji e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursach.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2021 roku.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.